Príroda a život okolo nás - Spoločenstvo organizmov a ekosystém

Ročník: piaty | Predmet: Biológia | Tagy:1. Spoločenstvo rastlín tvoria


2. Spoločenstvo živočíchov tvoria


3. Potrebujú organizmy nevyhnutne na život neživé prírodniny /svetlo, vzduch, voda, pôda, slnečné žiarenie/ ?


4. Kto alebo čo vytvára ekosystém ?


5. Ekosystémy rozdeľujeme na:


6. Medzi prírodné ekosystémy patria:


7. Umelé ekosystémy:


8. Medzi umelé ekosystémy môžeme zaradiť: